Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 20.12.2020

 Úvod

 • Naše zásady ochrany osobných údajov upravujú vašu návštevu golfturkey.com a vysvetľuje, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré vyplývajú z vášho používania našej služby.

 • Využívaním našich služieb súhlasíte so zhromažďovaním a využívaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami. To nám umožňuje zvyšovať kvalitu služieb, ktoré vám ponúkame.

 • Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, terminológia je tu definovaná rovnako ako v našich Zmluvných podmienkach. Tieto Podmienky dohliadajú na vaše používanie našich služieb a v spojení s týmito Zásadami ochrany osobných údajov tvoria záväznú dohodu medzi vami a nami.

Definície

 • SLUŽBA znamená golfturkey.com webové stránky.

 • OSOBNÉ ÚDAJE sú údaje o žijúcej fyzickej osobe, ktorú možno na základe týchto údajov (alebo na základe týchto a iných informácií, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré sa pravdepodobne dostanú do nášho vlastníctva) identifikovať.

 • ÚDAJE O POUŽITÍ sú automaticky zhromažďované údaje, ktoré sú generované buď používaním služby, alebo samotnou infraštruktúrou služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

 • COOKIES sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

 • SPRÁVCA ÚDAJOV znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá (sama alebo spoločne či s inými osobami) určuje účely a spôsob spracovania osobných údajov. Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov sme správcom vašich údajov.

 • SPRACOVATELIA ÚDAJOV (ALEBO POSKYTOVATELIA SLUŽIEB) znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene správcu údajov. Na efektívnejšie spracovanie vašich údajov môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb.

 • SUBJEKT ÚDAJOV je každá žijúca fyzická osoba, ktorá je subjektom osobných údajov.

 • UŽÍVATEĽ je osoba, ktorá používa našu službu. Používateľ zodpovedá subjektu údajov, ktorý je subjektom osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie informácií

 • Na poskytovanie a zlepšovanie našich služieb zhromažďujeme rôzne typy informácií.

Typy zozbieraných údajov

 • Osobné údaje Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby ("osobné údaje"). Osobne identifikovateľné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

  • 0.1. E-mailová adresa

  • 0.2. Meno a priezvisko

  • 0.3. Telefónne číslo

  • 0.4. Adresa, krajina, štát, provincia, PSČ, mesto

  • 0.5. Súbory cookie a údaje o používaní

 • Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali s bulletinmi, marketingovými alebo propagačnými materiálmi a inými informáciami, ktoré vás môžu zaujímať. Zasielanie týchto správ od nás môžete odmietnuť kliknutím na odkaz na odhlásenie.

Údaje o používaní

 • Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo k nej pristupujete prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia ("údaje o používaní").

 • Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

 • Keď pristupujete k Službe pomocou zariadenia, tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je typ zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID zariadenia, IP adresa zariadenia, operačný systém zariadenia, typ internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje. Údaje o sledovacích súboroch cookie: Na sledovanie činnosti našich služieb a uchovávanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej lokality a ukladajú sa vo vašom zariadení. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej služby sa používajú aj iné technológie sledovania, ako sú majáky, značky a skripty. Svojmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však súbory cookie neprijmete, nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

 • Príklady súborov cookie, ktoré používame:

  • 0.1. Súbory cookie relácie: Na prevádzku našej služby používame súbory cookie relácie.

  • 0.2. Súbory cookie s preferenciami: Používame súbory cookie preferencií na zapamätanie vašich preferencií a nastavení.

  • 0.3. Bezpečnostné súbory cookie: Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.

  • 0.4. Reklamné súbory cookie: Reklamné súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré môžu byť relevantné pre vás a vaše záujmy.

Ostatné údaje

 • Pri používaní našej služby môžeme zhromažďovať aj tieto informácie: pohlavie, vek, dátum narodenia, miesto narodenia, údaje z pasu, štátnu príslušnosť, registráciu v mieste bydliska a skutočnú adresu, telefónne číslo (pracovné, mobilné), informácie o rodinnom stave, rodinných príslušníkoch, číslo sociálneho poistenia (alebo iné identifikačné číslo daňovníka), miesto kancelárie a ďalšie údaje.

Používanie údajov

 • Zozbierané údaje používame na rôzne účely:

  • 0.1. poskytovať a udržiavať naše služby;

  • 0.2. informovať vás o zmenách v našej službe;

  • 0.3. aby ste sa mohli zúčastňovať na interaktívnych funkciách našej služby, ak sa tak rozhodnete;

  • 0.4. poskytovať zákaznícku podporu;

  • 0.5. na zhromažďovanie analýz alebo cenných informácií, aby sme mohli zlepšiť naše služby;

  • 0.6. na monitorovanie používania našej služby;

  • 0.7. zisťovať, predchádzať a riešiť technické problémy;

  • 0.8. na splnenie akéhokoľvek iného účelu, na ktorý ich poskytnete;

  • 0.9. na plnenie našich povinností a presadzovanie našich práv vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi vami a nami vrátane fakturácie a inkasa;

  • 0.10. poskytovať vám oznámenia o vašom účte a/alebo predplatnom vrátane oznámení o vypršaní platnosti a obnovení, e-mailových pokynov atď;

  • 0.11. poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o ďalšom tovare, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať;

  • 0.12. Akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý môžeme popísať pri poskytovaní informácií;

  • 0.13. na akýkoľvek iný účel s vaším súhlasom.

Uchovávanie údajov

 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

 • Údaje o používaní budeme uchovávať aj na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšie obdobie, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

Prenos údajov

 • Vaše informácie vrátane osobných údajov sa môžu prenášať do počítačov mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie. Upozorňujeme, že údaje vrátane Osobných údajov prenášame na cloudové servery a spracúvame ich tam. Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto údajov, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom. Prijmeme všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. K prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny nedôjde, pokiaľ nebudú existovať primerané kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejňovanie údajov

 • Môžeme zverejniť osobné údaje, ktoré sme zhromaždili alebo ktoré ste nám poskytli:

  • 0.1. Zverejnenie pre orgány činné v trestnom konaní. Za určitých okolností môžeme byť povinní zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na oprávnené požiadavky verejných orgánov.

  • 0.2. Obchodná transakcia. Ak sa naše dcérske spoločnosti alebo my zúčastníme na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, vaše osobné údaje môžu byť prenesené.

  • 0.3. Ostatné prípady. Vaše informácie môžeme zverejniť aj:

   • 0.3.1. našim dcérskym a pridruženým spoločnostiam;

   • 0.3.2. dodávateľom, poskytovateľom služieb a iným tretím stranám, ktoré využívame na podporu nášho podnikania;

   • 0.3.3. na splnenie účelu, na ktorý ich poskytujete;

   • 0.3.4. na akýkoľvek iný účel, ktorý sme zverejnili pri poskytovaní informácií;

   • 0.3.5. s vaším súhlasom v ostatných prípadoch;

   • 0.3.6. ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti, našich zákazníkov alebo iných osôb.

Bezpečnosť údajov

 • Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu cez internet ani metóda elektronického ukladania nie je bezpečná. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

 • Ak ste obyvateľom Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov, na ktoré sa vzťahuje GDPR.

 • Naším cieľom je podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, vymazať alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

 • Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a ak ich chcete odstrániť z našich systémov, pošlite nám e-mail na adresu info@golfturkey.com.

 • Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

  • 0.1. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme;

  • 0.2. Právo na opravu. Máte právo na opravu svojich údajov, ak sú tieto údaje nepresné alebo neúplné;

  • 0.3. Právo vzniesť námietku. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov;

  • 0.4. Právo na obmedzenie. Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;

  • 0.5. Právo na prenosnosť údajov. Máte právo na poskytnutie kópie svojich osobných údajov v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte;

  • 0.6. Právo odvolať súhlas. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas aj vtedy, keď sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame na váš súhlas;

Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti. Upozorňujeme, že bez niektorých potrebných údajov nemusíme byť schopní poskytnúť službu.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov.

Ďalšie informácie vám poskytne miestny orgán na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovatelia služieb

 • Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby uľahčili poskytovanie našej služby ("poskytovatelia služieb"), poskytovali službu v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službou alebo nám pomáhali pri analýze používania našej služby. Tieto tretie strany majú prístup k vašim Osobným údajom len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani nepoužívať na iné účely.

Analytika

 • Na monitorovanie a analýzu používania našej služby môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán.

Nástroje CI/CD

 • Na automatizáciu procesu vývoja našej služby môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán.

Behaviorálny remarketing

 • Môžeme používať služby remarketingu na inzerciu na webových stránkach tretích strán po tom, čo ste navštívili našu službu. Naši predajcovia tretích strán a my používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev našej služby.

Platby

 • V rámci služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade využívame na spracovanie platieb služby tretích strán (napr. spracovateľov platieb).

 • Údaje o vašej platobnej karte neukladáme ani nezhromažďujeme. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb, ktorí sú tretími stranami a ktorých používanie vašich osobných údajov sa riadi ich zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

Odkazy na iné stránky

 • Naša služba môže obsahovať obsah a odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na túto stránku tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky. Nemáme kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Ochrana súkromia detí

 • Naše služby nie sú určené na používanie deťmi mladšími ako 18 rokov ("dieťa" alebo "deti"). Osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov vedome nezhromažďujeme.

 • Ak viete, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromažďovali Osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, odstránime tieto informácie z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

 • Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov, či nedošlo k nejakým zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sú účinné po ich zverejnení na tejto stránke.

 Kontaktujte nás Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom: info@golfturkey.com

Prihláste sa na odber nášho newslettera. (Slovensky)
Získajte každý mesiac najzaujímavejšie ponuky priamo do svojej schránky!
Predplatné
© 2024 golfturkey.com
sk_SKSlovenčina